top of page
Algemene Voorwaarden Pür Mama

Artikel 1: Algemene bepalingen

Welkom bij Pür Mama! Wij zijn een bedrijf dat zich bezighoudt met Maternal Mental Health Care (coaching, groepsbijeenkomsten, workshops en evenementen). Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alles wat we doen bij Pür Mama, inclusief maar niet beperkt tot aanbiedingen en overeenkomsten tussen ons en onze opdrachtgevers, die we hierna "Opdrachtgever" noemen.

 

1.1. Als we afwijken van deze algemene voorwaarden, moet dat schriftelijk en uitdrukkelijk tussen ons en de Opdrachtgever overeengekomen zijn.

 

1.2. We wijzen eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

 

1.3. Als één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden ongeldig, nietig of vernietigd worden verklaard, blijven de andere bepalingen van kracht. We vervangen dan de ongeldige, nietige of vernietigde bepalingen door nieuwe bepalingen die zoveel mogelijk overeenkomen met de ongeldige, nietige of vernietigde bepalingen.

 

1.4. Het feit dat we op enig moment geen nakoming van één of meer bepalingen uit de overeenkomst eisen, inclusief de bepalingen in deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan onze rechten om op een later tijdstip alsnog nakoming door de Opdrachtgever te eisen.

 

1.5. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing als we in de overeenkomst tussen ons en de Opdrachtgever daarvan afwijken.

 

Artikel 2: Prijzen en betaling

2.1 Betaling voor workshops of evenementen geschiedt via een websitelink, elektronisch betaalverzoek of contant voorafgaand aan workshop/evenement vóór aanvang.

 

2.2 Aanvullende goederen, werken en diensten. De prijzen gelden slechts voor de in de overeenkomst met name genoemde goederen, diensten en werken. Alle in aanvulling daarop door Pür Mama geleverde goederen, verrichte werken en/of verleende diensten zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht tegen prijzen zoals die op de dag van levering c.q. dienstverlening gelden.

 

2.2 Wijzigingen in prijs. Door Pür Mama opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van opgave overeengekomen uren, geldende uurtarieven, belastingen en andere dergelijke factoren.

Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer van voornoemde factoren wijzigingen ondergaan, is Pür Mama gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen.

 

2.3 Betalingstermijn. Alle facturen zullen door de Opdrachtgever worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen. In overleg is betaling in termijnen mogelijk. De eerste termijn dient betaald te zijn voorafgaand aan de eerste sessie. De laatste termijn dient betaald te zijn vóór de laatste sessie.

 

2.4 Verzuim. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

en is alsdan een contractuele rente van 1% per maand over het openstaande bedrag verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt gerekend. Voorts maakt Pür Mama aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van de hoofdsom met een minimum van €250,- . Indien de opdrachtgever/deelnemer een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van en beroep of bedrijf, dan geldt de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten.

Artikel 3: Uitvoering van Diensten

3.1 Pür Mama spant zich in om de gegeven coaching, workshop of evenement naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. De met Pür Mama gesloten overeenkomst leidt voor Pür Mama tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting.

3.2 Indien Pür Mama niet kan nakomen vanwege omstandigheden die haar bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Pür Mama het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.

3.3 Pür Mama heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien zij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedsfeer lagen, tijdelijk verhinderd is om haar verplichtingen na te komen.

3.4 Pür Mama streeft ernaar om geplande workshops, evenementen en coaching te allen tijde door te laten gaan. Indien er door omstandigheden geen doorgang kan vinden, is Pür Mama hiervoor jegens opdrachtgever/deelnemer niet aansprakelijk. Opdrachtgever/deelnemer heeft wel recht op het op een andere datum inhalen van de gemiste afspraak of recht op een pro rato vermindering van de verschuldigde betaling.

3.5 Pür Mama heeft het recht om fysieke afspraken tijdens een coachingstraject online te laten plaatsen wanneer de omstandigheden daar om vragen.

3.6 Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt Pür Mama zich het recht voor de trajecten/programma’s tussentijds te wijzigen.

3.7 Pür Mama behoudt zich het recht voor de locatie van de coaching/workshop/evenement te veranderen.

Artikel 4: Reclamatie

4.1 Bezwaar tegen factuur

 

Als de Opdrachtgever bezwaar heeft tegen een factuur van Pür Mama, moet zij dit binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk laten weten. Als de Opdrachtgever niet tijdig reclameert, vervalt haar aanspraak op correctie van de factuur.

 

4.2 Gevolgen van reclamatie. Een reclamatie van de Opdrachtgever schort haar betalingsverplichtingen niet op. Dit betekent dat ondanks het bezwaar, de Opdrachtgever de factuur binnen de afgesproken termijn dient te voldoen.

 

4.3 Onderzoeksplicht Opdrachtgever. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om bij ontvangst van diensten en werken deze direct te onderzoeken op zichtbare gebreken. Als er zichtbare gebreken zijn geconstateerd, dient de Opdrachtgever hierover binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk te reclameren bij Pür Mama.

 

4.5 Bewijslast bij reclamatie. Bij reclamatie van de Opdrachtgever rust de bewijslast op haar dat het geleverde niet voldoet aan de overeenkomst. Als Pür Mama de reclamatie gegrond acht, zal zij overgaan tot herstel of vervanging van het geleverde.
 

Artikel 5: Ontbinding en opzegging

5.1 Annulering van een aanmelding dient per e-mail of telefoon te geschieden.

5.2 Voor het annuleren van coaching, workshops en evenementen geldt (tenzij anders vermeld in de communicatie): bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de startdatum wordt 100% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht.

Indien tussen de partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen.

 

Pür Mama zal in dat geval wegens opzegging nimmer tot een schadevergoeding gehouden zijn.

 

5.3 Beroep op overmacht na vervaldatum. Pür Mama heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, zelfs als de niet-toerekenbare omstandigheid die de nakoming van haar verbintenis verhindert, pas intreedt nadat zij aan haar verplichting had moeten voldoen.

 

Artikel 6: Verplichtingen Opdrachtgever/deelnemer

6.1 Opdrachtgever/deelnemer is verplicht zich als een goed deelnemer te gedragen. Dat wil zeggen dat hij/zij zich zal inspannen om de workshops, evenementen en coaching naar beste weten en kunnen te volgen en dat hij/zij de trainer/coach en eventuele andere deelnemers met respect zal behandelen en instructies en regels zal opvolgen. Indien er wordt deelgenomen aan een workshop, evenement, of aan een vorm van individuele coaching wordt vertrouwelijk omgegaan met de informatie over of van andere deelnemers zodat er in een sfeer van openheid en vertrouwen met elkaar van gedachten kan worden gewisseld en een optimaal groeiproces kan ontstaan. De deelnemer is verplicht vertrouwelijk om te gaan met alles wat in de groep waarin de deelnemer deelneemt wordt gedeeld.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Beperkingen op aansprakelijkheid. Pür Mama is niet aansprakelijk voor schade behalve in de gevallen beschreven in dit artikel.

 

7.2 Uitsluiting indirecte schade. Pür Mama is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

7.3 Beperking directe schade. Pür Mama is alleen aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in haar verplichtingen uit de overeenkomst of uit onrechtmatige daad, tot het bedrag gelijk aan de op grond van de overeenkomst aan de Opdrachtgever gefactureerde of te factureren bedragen exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tot een maximum van € 50,-.

 

7.4 Voorwaarden voor aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van Pür Mama ontstaat alleen als de Opdrachtgever Pür Mama schriftelijk en deugdelijk in gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Pür Mama ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten.

 

7.5 Overmacht. Pür Mama is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht.

 

7.6 Uitzondering op beperkingen. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Pür Mama of haar leidinggevende ondergeschikten.

 

7.7 Verjaringstermijn. Elke aansprakelijkheid van Pür Mama vervalt door verloop van één jaar, te rekenen vanaf het moment van ontstaan van de schade, met dien verstande dat elke aansprakelijkheid van Pür Mama in ieder geval vervalt door verloop van één jaar, te rekenen vanaf het einde van de overeenkomst waarmee de schade het meest samenhangt.

 

Artikel 8 Intellectueel eigendom

8.1 Pür Mama behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

 

8.2 Alle door Pür Mama aan opdrachtgever/deelnemer verstrekte stukken of algemeen gepubliceerde stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever/deelnemer en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van Pür Mama worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.

 

8.3 Het maken van geluidsopnames, foto’s of beeldopnames tijdens een workshop, evenement of coaching sessie is toegestaan bij akkoord van de coach/workshopgever.

 

Artikel 9 Geheimhouding

9.1 Partijen erkennen het vertrouwelijke karakter van de informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar ontvangen. Zij verplichten zich om alle vertrouwelijke informatie geheim te houden en deze uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.

 

9.2 Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan alle informatie, in welke vorm dan ook, die door een van de partijen als vertrouwelijk is aangemerkt of waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze vertrouwelijk van aard is.

 

9.3 Partijen zullen alle redelijke maatregelen treffen ter bescherming van de vertrouwelijke informatie en zullen deze informatie niet aan derden bekend maken, behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of indien zij daartoe wettelijk verplicht zijn.

 

9.4 De verplichting tot geheimhouding blijft ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht.

 

9.5 Indien een partij informatie moet verstrekken aan een derde, bijvoorbeeld aan een overheidsinstantie of een toezichthouder, zal de betreffende partij de andere partij hiervan onverwijld op de hoogte stellen, tenzij een wettelijk voorschrift de betreffende partij verbiedt om de andere partij op de hoogte te stellen.

 

9.6 In geval van schending van de geheimhoudingsverplichting is de schendende partij aansprakelijk voor de schade die de andere partij hierdoor lijdt.

 

Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op de overeenkomst tussen Pür Mama en opdrachtgever/deelnemer is het Nederlands recht van toepassing.

10.2 De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Pür Mama en opdrachtgever/deelnemer is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Pür Mama is gevestigd, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen een andere rechter voorschrijven.

bottom of page